Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím
L
_ +

Pravidla akce „111.111, 111.911“ (dále jen „pravidla“) 

 1. Organizátor. Obchodní společnost PACKWAY s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“) pořádá v období ode dne 5. 11. 2018 do dne 31. 1 . 2019 akci s  názvem „111.111, 111.911 “ (dále jen „akce“). Organizátor je majitelem ochranné známky „Magnet 3Pagen“ a zároveň je provozovatelem zásilkového obchodu s názvem „Magnet 3 pagen“ (dále jen „zásilkový obchod“). Zboží ze zásilkového obchodu je možné objednávat telefonicky,  prostřednictvím  e-mailu,  prostřednictvím  e-shopu  a  také  poštou  na  objednacím  lístku  přímo z tištěného katalogu. V průběhu konání akce může být odeslání nabídky k účasti v  akci opakováno. Akce může být prezentována v různých podobách. Tato pravidla stanoví závazná pravidla a podmínky účasti v akci.
 2. Účastníci akce. Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18  let s bydlištěm  na území České republiky či Slovenské republiky, které organizátor zašle dokumenty opravňující k účasti v akci, a který se do akce přihlásí v souladu s těmito pravidly. Dokumentem opravňujícím zákazníka k účasti v akci je vyplněný objednací lístek (dále jen „přihláška do akce“). Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, nebo osoby jim blízké, dále jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém  či  obdobném poměru  ke  všem  společnostem  spolupracujícím  s   organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Z účasti v akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž přihláška do akce bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v akci rozhoduje výlučně organizátor.  V  případě  účastníků  mladších  18  let  jsou  tito  povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v akci, tak pro případné převzetí výhry. 
 3. Podmínky uplatnění stanovených slev. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které  je  expedováno.  Slevy  se  týkají  pouze  dostupného  zboží,  pokud  bude  zboží  již  vyprodáno  a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, Magnet 3Pagen si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Akce je společná pro Českou a Slovenskou republiku.Slevy jsou organizátorem v této akci poskytovány v následující výši:
  1. sleva 200,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 400,- Kč
  2. Pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, jsou organizátorem v této akci poskytovány slevy v následující výši: - sleva 8 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 15 €;
 4. Každá ze slev se s příslušným kódem akce dá využít neomezeně s platností do 31. 1. 2019. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení,  vyhrazuje  si  organizátor  právo  vrátit  zákazníkovi  hodnotu  zboží  vráceného  v  zákonné lhůtě  pouze  do  výše  odpovídající  zákazníkem  skutečně  uhrazené  ceně  za  takové  zboží  tj.  bez započítané   části   slevy   připadající   na  vrácené   zboží.   Zákazník   bere   na   vědomí   a   je   výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží.Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení  od  kupní  smlouvy.  Nevyexpedovaným  zbožím   se  rozumí  zboží,  které  není  možné zákazníkovi  zaslat  spolu  se  zbývající  částí  objednávky  z  důvodu  vyčerpaných  skladových  zásob produktů. 
 5. Využití slev dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu těmito způsoby:
  1.  poštou  -  je  třeba  zaslat  dle  pravidel  řádně  vyplněný  objednací  lístek  na  následující  adresu zásilkového   obchodu: Magnet 3Pagen,   Dělnická   390,   532 36   Pardubice. Adresa   pro   Slovenskou republiku: Magnet 3Pagen, P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
  2. objednává-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito pravidly, a to buď telefonicky operátorovi nebo výslovně zadáním kódu akce do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit. 
  3. objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www.magnet3p.sk způsobem zde stanoveným, zaregistruje se do akce zadáním kódu akce při objednávce zvoleného zboží. 
 6. Akce platí pro katalogy Magnet 3Pagen a  www.magnet3p.cz. Akce je neslučitelná s dalšími slevami. Slevy se nevztahují na produkty označené štítkem “Výhodná cena” a zlevněné zboží. Platí do vyprodání skladových zásob. 
 7. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 
 8. Přihlášením se do akce výherce uděluje v souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  souhlas  s  tím,  aby  pořadatel  pořizoval  obrazové  a  zvukové  záznamy  jeho  osoby  a  takto pořízené obrazové a zvukové záznamy, včetně jeho jména a příjmení, užíval v médiích (včetně elektronických), propagačních a reklamních materiálech, a to po dobu 5 let od ukončení této akce.

 

Pravidla akce WK „prošívaná bunda Meran Elegance“:

1.    Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce). 

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat prošívanou bundu „Meran Elegance“ za mimořádnou cenu 269 Kč. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si zakoupit také šál za zvýhodněnou cenu 109 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018 nebo během 30 dnů následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i prošívanou bundu „Meran Elegance“ a šál.

 3. Adresát obdrží svoji prémii v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

 4. V případě vyčerpání zásob prošívané bundy „Meran Elegance“ a šály není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen prémie zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.   

6. Prémie nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.                                                                                     

7.  Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

8. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

9. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 12. 2018.

 

Pravidla akce WFR_P18H „domácí kabát“:

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, může získat domácí kabát za mimořádnou cenu 269 Kč. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si zakoupit také LED lampu na čtení za zvýhodněnou cenu 109 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 27. 8. 2018 do 31. 10. 2018 nebo během 30 dnů následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i domácí kabát a LED lampu.

3. Adresát obdrží svoje prémie v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.

4. V případě vyčerpání zásob domácího kabátu a LED lampy není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen prémie zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.   

6. Prémie nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.

7. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

8. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

9. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 10. 2018.

 

 

Pravidla „Využití šeku na 140 Kč“ WFR (dále jen „Pravidla“):

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 27. 8. 2018 do 23. 11. 2018 akci s názvem „Využití šeku na 140 Kč“. Akce probíhá na území České a Slovenské republiky.

2. Podmínky uplatnění stanovené slevy. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, MAGNET 3PAGEN si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Sleva je Organizátorem v této Akci poskytována v následující výši:

a) sleva 140 Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 550 Kč 

b) pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, je Organizátorem v této Akci poskytována sleva v následující výši: 

-  sleva 5 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 20 €;  

3. Sleva se dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi Organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si Organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetí zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně Organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží.

Účastník Akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této Akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů. 

4. Akce je platná od 27. 8. 2018 do 23. 11. 2018.

5. Využití slevy dle pravidel této Akce může Účastník akce využít objednávkou zboží ze Zásilkového obchodu těmito způsoby: 

a) poštou - je třeba zaslat dle pravidel řádně vyplněný objednací lístek na následující adresu Zásilkového obchodu: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35. 

b) objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito Pravidly, a to buď operátorovi  telefonicky  nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže Akce zúčastnit. 

c) objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www.magnet3p.sk .

6. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 

 

Pravidla „Využití šeku na 140 Kč“ WK (dále jen „Pravidla“)

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018 akci s názvem „Využití šeku na 140 Kč“. Akce probíhá na území České a Slovenské republiky.
 2. Podmínky uplatnění stanovené slevy. Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, MAGNET 3PAGEN si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Sleva je Organizátorem v této Akci poskytována v následující výši:
  1. - sleva 140 Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 550 Kč 
  2. pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, je Organizátorem v této Akci poskytována sleva v následující výši: - sleva 5 € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 20 €;  
 3. Sleva se dá využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi Organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si Organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetí zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně Organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. Účastník Akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této Akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů. 
 4. Akce je platná od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018.
 5.  Využití slevy dle pravidel této Akce může Účastník akce využít objednávkou zboží ze Zásilkového obchodu těmito způsoby: 
  1. poštou - je třeba zaslat dle pravidel řádně vyplněný objednací lístek na následující adresu Zásilkového obchodu: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35. 
  2. objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito Pravidly, a to buď operátorovi  telefonicky  nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže Akce zúčastnit. 
  3. objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet3p.cz nebo www.magnet3p.sk .
 6. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 

Pravidla akce WK P „bunda Volný čas“

 

 1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce). 
 2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, si může objednat bundu „Volný čas“ za mimořádnou cenu 269 Kč. Pokud si adresát objedná z katalogu a za toto zboží zaplatí, může si zakoupit také šátek za zvýhodněnou cenu 109 Kč. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 17. 9. 2018 do 31. 12. 2018 nebo během 30 dnů následujících po skončení akce, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. V případě odstoupení od kupní smlouvy je zákazník povinen spolu s vrácením zboží vrátit i bundu „Volný čas“ a šátek.
 3. Adresát obdrží svoji prémii v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu
 4. V případě vyčerpání zásob bundy „Volný čas“ a šátku není PackWay s.r.o. povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.

 5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží není PackWay s.r.o. povinen prémie zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat je dodatečně v samostatné zásilce.    

 6. Prémie nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.

 7. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

 8. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim. 

 9. Nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle do 31. 12. 2018.

 

Pravidla akce: Dárek

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou.

2. Adresát, který si objedná zboží od společnosti PackWay nad 500 Kč a za toto zboží řádně zaplatí, získá dárek zdarma dle svého výběru. Na výběr jsou dámské (pánské) hodinky nebo dámská (pánská) peněženka.

3. Adresát obdrží svůj dárek v balíku spolu s objednaným zbožím. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

4. Provedením objednávky adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

 

Pravidla pro získání promo produktů

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se nabídky na odpovědní obálce).

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogů MAGNET 3PAGEN a za toto zboží řádně zaplatí, může získat produkt za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma. Stačí zaškrtnout požadované zboží na objednacím lístku.

3. Nalepení etikety není nezbytnou podmínkou účasti v akci.

4. Adresát obdrží svoje produkty za zvýhodněnou cenu nebo dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží PackWay s.r.o. není povinen zboží za zvýhodněnou cenu zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce. Mimořádnou nabídku nelze získat za nákup zboží na odpovědní obálce.

6. Za uvedení e-mailové adresy, která není ještě u MAGNET 3PAGEN registrována a za nákup z katalogu v minimální hodnotě 549 Kč získá zákazník dárek v hodnotě 500 Kč.

7. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.

 

Přihlášení k odběru newsletteru

Získejte dárek v hodnotě 500 Kč!

Jak na to:

1. Nakupte v eshopu Magnet-3Pagen nad 549 Kč

2. Jděte do košíku

3. Potvrďte Vaši výhodu

 

L
Přihlášení zákazníka
*
*
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
L
X
X
X
Nahoru r
r
o