Zákaznický servis +420 466 040 466 (Po–Pá: 7:00–20:00, So 8:00–16:00)

Menu

Hledat

Košík

Váš košík je prázdný. Není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdný. Není to škoda?

Nakupování u nás je radost. A prázdný košík je tak smutný :-(

Domů
>
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

  1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při provedení nákupu produktů elektronicky v internetovém obchodu na internetových stránkách www.magnet3p.cz, e-mail: [email protected] (dále jen „internetový obchod“), při provedení nákupu produktů písemně na základě doručeného katalogu (dále jen „katalog“) a/nebo provedení nákupu telefonicky prostřednictvím telefonní linky 466 040 466 (dále jen „telefonní linka“), vše provozované společností PackWay s.r.o., sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 13638. IČO: 256 29 662 DIČ: CZ25629662, běžný účet vedený u ČSOB, a.s. Hradec Králové - č. ú. 111124495/0300.

1.2. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) obsah kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, katalogu nebo telefonní linky, kdy na jedné straně je společnost PackWay s.r.o. jako prodávající (dále jen „prodávající“) a fyzická osoba na straně druhé jako kupující (dále jen „kupující“), a kdy předmětem je koupě zboží prodávajícího.

1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Osoba uzavírající kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“).

1.6. Prodávající je provozovatelem internetových stránek na adrese: www.magnet3p.cz (dále jen „webová stránka“).

1.7. Kupujícím může být pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

1.8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kupující je povinen se s těmito řádně seznámit a v případě, že čemukoliv nerozumí, dotázat se na význam prodávajícího prostřednictvím kontaktních údajů.

1.9. Kontakty na prodávajícího jsou dostupné na webové stránce v sekci „O nás“ v záložce „Kontakty“.

1.10. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Prodávající v této souvislosti zašle oznámení o změně obchodních podmínek kupujícímu na e-mailovou adresu, resp. jiný kontakt kupujícího a zveřejní nové znění obchodních podmínek alespoň 30 dnů před nabytím účinnosti nového znění obchodních podmínek na webové stránce. Kupující je oprávněn z důvodu změny obchodních podmínek odstoupit, a to do 21 dnů ode dne doručení oznámení o chystané změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu kupujícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.11. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 2. 1. 2023.

 2. Kupní smlouva

2.1. Kupní smlouva je uzavíraná mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu, katalogu či telefonní linky, přičemž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, s čímž kupující vyjadřuje odesláním objednávky souhlas.

2.2. Způsob uzavření smlouvy je zásadně (i) písemný (katalog), (ii) elektronický (internetový obchod) či (iii) telefonický (telefonní linka) – vždy prostřednictvím komunikace na dálku.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2.4. Kupní smlouva vzniká v okamžiku, kdy je řádně vyplněná a potvrzená objednávka provedená kupujícím (dále jen „objednávka“) potvrzena ze strany prodávajícího.

2.5. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

2.6. Objednávkový formulář obsahuje následující informace:

2.6.1. Internetový obchod: přehled objednávaného zboží, katalogové číslo zboží, údaj o dostupnosti zboží, množství, položkovou cenu, celkovou cenu, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaje o extra záruce, údaj o dobrovolných příspěvcích na veřejně prospěšné akce, kód akce, slevový poukaz, celková cena, způsob a cena přepravy, způsob a cena platby, jméno a příjmení kupujícího, e-mail, telefon, zákaznické číslo, fakturační adresa, dodací adresa a volitelně datum narození. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující potvrdí kliknutím na tlačítko ODESLAT A ZAPLATIT v případě platby předem nebo tlačítkem ODESLAT A ZAPLATIT PŘI PŘEVZETÍ v případě platby na dobírku. Kupující se potvrzením objednávky zavazuje k platbě za zboží a služby v objednávce.

2.6.2. Telefonní linka: katalogové číslo zboží, množství, celková cena, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaj o extra záruce, údaj o dobrovolných příspěvcích na veřejně prospěšné akce, kód akce, slevový poukaz, celková cena, způsob a cena přepravy, způsob a cena platby, jméno a příjmení kupujícího, telefon, zákaznické číslo, fakturační adresa, dodací adresa a volitelně datum narození a e-mail.

2.6.3. Katalog: přehled objednávaného zboží, katalogové číslo zboží, údaj o dostupnosti zboží, množství, položkovou cenu, celkovou cenu, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaje o extra záruce, údaj o dobrovolných příspěvcích na veřejně prospěšné akce, kód akce, slevový poukaz, celková cena, způsob a cena přepravy, způsob a cena platby, jméno a příjmení kupujícího, e-mail, telefon, zákaznické číslo, fakturační adresa, dodací adresa a volitelně datum narození, údaj o účasti na akci, údaj o požadavku na registraci do zákaznického účtu.

2.7. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.8. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek doručit zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.9. Postup, resp. kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující:

2.9.1. Internetový obchod: Kupující zvolí zboží a množství, následně přejde do košíku, kde zkontroluje, že je nákup úplný, po potvrzení vyplní údaje o dopravě a platbě, poté vyplní své údaje a má možnost se dobrovolně navíc registrovat do zákaznického účtu, účastnit se soutěže či akce a/nebo vyplnit kód akce či slevového voucheru, následně zkontroluje přehled objednávky – zde se může vrátit pro opravu libovolného údaje, přičemž po potvrzení stiskne odeslání objednávky (tlačítko ODESLAT A ZAPLATIT v případě platby předem nebo tlačítko ODESLAT A ZAPLATIT PŘI PŘEVZETÍ v případě platby na dobírku), čímž se objednávka nevratně odešle. Pokud je objednávka řádně zaevidována dorazí kupujícímu e-mail potvrzující odeslání objednávky. Následně  kupujícímu dorazí potvrzení objednávky, čímž je uzavřena kupní smlouva. Tento e-mail obsahuje úplné znění kupní smlouvy včetně znění těchto obchodních podmínek.

2.9.2. Telefonní linka: Kupující zvolí zboží a množství z katalogu. Svoji objednávku sdělí operátorovi, který provede objednání zboží spolu se zákazníkem včetně způsobu dopravy doručení zásilky. Následně zákazníkovi přijde e-mailem potvrzení objednávky (v případě, že u zákazníka známe e-mail).

2.9.3. Katalog: Kupující zvolí zboží a množství z katalogu. Na přiložený objednací lístek vepíše vybrané zboží.  Zvolí způsob dopravy doručení zásilky zaškrtnutím příslušného pole. Objednávku odešle v přiložené odpovědní obálce. Po doručení je objednávka zavedená do systému a zákazník obdrží potvrzovací e-mail  (v případě, že u zákazníka známe e-mail).

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, poštovní náklady) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.13. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

3. Zboží a cena

3.1. Webové stránky, resp. internetový obchod a katalog obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků.

3.2. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu a případně poplatek za zvolený nestandardní způsob úhrady.

3.3. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží v internetovém obchodě a katalogu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách, resp. po dobu platnosti katalogu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v rámci jednotlivých slevových akcí. Slevy jednotlivých akcí se nedají sčítat.

3.4. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě a katalogu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu zjevných chyb a neuzavření kupní smlouvy v případě zjevných chyb.

3.5. Všechny inzerované údaje mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

3.6. Kupní cena zboží je dohodnuta v každé jednotlivé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v internetovém obchodu/katalogu v době odeslání objednávky kupujícím.

3.7. Webové rozhraní internetového obchodu a každý příslušný katalog obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.8. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jsou běžné, výši základní sazby a kupující je hradí sám.

3.9. Zboží je zajištěno v množství odpovídající očekávané poptávce, platí do vyprodání zásob.

 

4. Odpovědnost z vad, záruka za jakost, extra záruka

4.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

4.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

4.3. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z titulu záruky za jakost, tedy uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Záruku za jakost je spotřebitel povinen uplatnit dle článku 5. Reklamační řád.

4.4. Kupující je oprávněn, pokud zaškrtne v objednávce příslušné pole a uhradí cenu 29,- Kč, uplatnit extra záruku. Extra záruka se řídí těmito obchodními podmínkami. Extra záruka je servis, který Vám zajistí, že v případě jakéhokoliv znehodnocení zboží během přepravy Vám při jeho výměně uhradíme dvojnásobek poštovného, balného a dobírkovného ve formě poukazu na slevu z další objednávky. Při využití poštovného zdarma získá zákazník poukaz v paušální hodnotě 129 Kč.

 5. Reklamační řád

5.1. Převzetím zboží u kupujícího – spotřebitele je okamžik převzetí zboží od prodávajícího, resp. převzetí od dopravce. Převzetím zboží u kupujícího - podnikatele je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.

5.2. Jako doklad o záruce za jakost (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění příslušných práv. Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou - záruční list. Záruční list obsahuje všechny zákonné náležitosti.

5.3. Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, tedy při převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží byla neporušena a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Reklamaci lze dále uplatnit u prodávajícího na e-mailové adrese [email protected] nebo písemně na adrese Dělnická 390, 532 36 Pardubice.

5.6. Kupující - spotřebitel může vadné zboží na reklamaci zaslat na adresu prodávajícího. Na zásilce by mělo být viditelně uvedeno "REKLAMACE", ID číslo reklamace přidělené při vyplnění reklamace online (je-li služba nabízena) a zpáteční adresa zákazníka. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a rovněž doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Doporučujeme přiložit i kopii nákupního dokladu.

5.7. Kupující - spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky za jakost tato práva v závislosti na tom, zda vada znamená podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy:

5.7.1. jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má kupující – právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, což však neplatí v případě, že kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

5.7.2. jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.8. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy neodstoupí, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

5.9. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

5.10. Neuplatní-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5.11. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.12. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5.13. Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.14. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem po přijetí reklamace; dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.15. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.16. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba záruky za jakost, pokud zde je, prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

5.17. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – 39 Kč,

6.1.2. online bankovním převodem – zdarma,

6.1.3. platební kartou - při dodání na dobírku a platbě na místě – 39 Kč,

6.1.4. platební kartou - při platbě dopředu - zdarma.

V případě platby kartou probíhá platba přes platební bránu GOPAY, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.gopay.com/cs.

6.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.3 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 2.9.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 7. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

7.1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na kupujícího, který je spotřebitelem.

7.2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží, přičemž, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, počítá se lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu vyjádří požadavek na odstoupení.

7.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v §1837 občanského zákoníku:

7.3.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího neb přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

7.3.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

7.3.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co je kupující porušil

7.3.4 zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

7.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.3. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

7.4.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

7.4.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

7.4.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží pro ujednanou dobu.

7.5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

7.6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání zboží, v případě, že ve lhůtě 14 dnů vrací spotřebitel zpět všechno objednané zboží včetně dárků nebo dalších výhod), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6.1. Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy Vám nabízíme možnost vrácení zboží na dobu 100 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 100 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání. Cena za tuto službu je uvedena v košíku.

7.7. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající pro dodání zboží v internetovém obchodě nabízí, vrátí prodávající tyto náklady ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.8. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.9. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek „formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Jeho vzor je dostupný také na e-shopu prodávajícího zde.

 8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5. Ceny balného a dopravy jsou uvedeny v objednacím lístku, resp. internetovém formuláři, rovněž na internetových stránkách a kupující je tedy s nimi seznámen před konečným odesláním objednávky. Přepravné a balné je možno činit následujícími způsoby:

8.5.1.  Česká pošta - balík do ruky: 99 Kč

8.5.2. Česká pošta - balík na poštu: 99 Kč

8.5.3. Kurýrní služba na adresu - GLS: 119 Kč 

8.5.4. Doručení do výdejního místa Zásilkovny.cz: 99 Kč

 8.6. Termín dodání činí 14 dní, je-li zboží skladem.

  9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

9.2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

9.3. Ochrana osobních údajů je podrobně upravena zde.

9.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena:

9.4.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

9.4.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

9.4.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

9.4.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9.5. Kupující, který je spotřebitelem nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce personalizovaného zboží ve lhůtě čtrnácti dnů ve smyslu § 1829 a násl. občanského zákoníku, neboť se jedná o zboží upravené na přání kupujícího.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který naleznete zde.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. V případě, že dojde mezi Spotřebitelem a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], web: https://adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.7. Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce, kam může spotřebitel podat stížnost.

11.8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 466 040 466. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: MAGNET 3P, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, [email protected]  

Oznamuji, oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno, příjmení a adresa nakupujícího:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo faktury [1]:

 

Číslo objednávky [2]:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaj doplňte

[1] Nepovinný údaj (jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

[2] Nepovinný údaj (jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti PackWay s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:                                                                                                                 Podpis:

Dokument ke stažení zde