Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací zde.

Rozumím
u
_ +
nZPĚT eHlavní strana p
Pravidla k soutěžím

 

Pravidla soutěže „10x přenosná TV“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „10x přenosná TV“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti ve hře opakováno. Soutěž může být prezentována v různých podobách. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. 

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky. 

 3.  Do soutěže bylo vloženo celkem 10 přenosných TV, každý v hodnotě 3 500 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 140 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Hra je určena pro prvních 1 000 účastníků, kteří se platně přihlásí do hry po obdržení hracích dokumentů a jejichž přihláška do hry bude evidována mezi prvními 1 000. Po skončení soutěže z těchto 1 000 účastníků bude vylosováno 10 výherců. Tito výherci obdrží výhru přenosný TV při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník vyplní účastnický kupón pod objednacím lístkem a tím potvrdí svoji účast v soutěži. Poté spolu s vyplněným objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu zašle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získá 10 zákazníků, kteří v období od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.  

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 28. 2. 2018. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 28. 2. 2018 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 28. 2. 2018, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže. 

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 2. 2018. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce hry výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, pořadatel hry, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce hry bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení hry. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry. 

7. Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce společností PackWay, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o jejich likvidaci. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do hry zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay. 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této hry si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze hry bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto hrou.  

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

Pravidla soutěže „Šek s podpisem“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Šek s podpisem“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti ve hře opakováno. Soutěž může být prezentována v různých podobách. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. 2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.  3.  Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 50 000 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 2 000 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Před odesláním nabídky k účasti v soutěži byl vylosován ze všech účastníků, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži 1 výherce. Tento výherce obdrží výhru 50 000 Kč (2 000 Eur) při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník objeví na šeku vyplněný podpis Lucie Zámečníkové, místo Pardubice a datum 4. 10. 2017. Vyplní účastnický kupón a tím potvrdí svoji účast v soutěži. Kupón oddělí a poté spolu s vyplněným objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu zašle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.

2. Výhru získá 1 zákazník, který v období od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 9. 10. 2017 do 11. 12. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35. 

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 28. 2. 2018. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 28. 2. 2018 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 28. 2. 2018, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže. 

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 2. 2018. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce hry výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, pořadatel hry, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce hry bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení hry. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry. 

7. Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce společností PackWay, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o jejich likvidaci. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do hry zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay. 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této hry si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze hry bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto hrou.  

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

Pravidla soutěže „5x TV značky Philips“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „5x TV značky Philips“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti ve hře opakováno. Soutěž může být prezentována v různých podobách. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. 

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.  

3.  Do soutěže bylo vloženo celkem 5 televizorů značky Philips, každý v hodnotě 6 000 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 222 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Hra je určena pro prvních 500 účastníků, kteří se platně přihlásí do hry po obdržení hracích dokumentů a jejichž přihláška do hry bude evidována mezi prvními 500. Po skončení soutěže z těchto 500 účastníků bude vylosováno 5 výherců. Tito výherci obdrží výhru televizor při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník nalepí etiketu na odpovědní obálku a tím potvrdí svoji účast v soutěži. Poté spolu s vyplněným objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu zašle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získá 5 zákazníků, kteří v období od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.  

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 1. 2018. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 1. 2018 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 1. 2018, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže. 

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 1. 2018. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce hry výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, pořadatel hry, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce hry bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení hry. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry. 

7. Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce společností PackWay, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o jejich likvidaci. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do hry zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay. 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této hry si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze hry bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto hrou.  

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

Pravidla soutěže „1x 75 000 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „1x 75 000 Kč“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti ve hře opakováno. Soutěž může být prezentována v různých podobách. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. 2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.  

3.  Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 75 000 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 3 000 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Před odesláním nabídky k účasti v soutěži byl vylosován ze všech účastníků, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži 1 výherce. Tento výherce obdrží výhru 75 000 Kč (3 000 Eur) při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník porovná svůj výherní lístek s výherními čísly. V případě, že je výherní číslo na výherním lístku, tak tento nalepí na vyznačené pole „vyžádání výhry“ pod objednacím lístkem a potvrdí svoji účast v soutěži. Poté spolu s vyplněným objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu zašle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce.

2. Výhru získá 1 zákazník, který v období od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 13. 9. 2017 do 13. 11. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35. 

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na udanou adresu. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 1. 2018. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 1. 2018 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 1. 2018, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže. 

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 1. 2018. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce hry výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, pořadatel hry, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce hry bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení hry. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry. 

7. Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce společností PackWay, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o jejich likvidaci. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do hry zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay. 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této hry si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze hry bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto hrou.  

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

Pravidla soutěže „3x 25 123 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 28. 8. 2017 do 30. 10. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „3x 25 123 Kč“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti ve hře opakováno. Soutěž může být prezentována v různých podobách. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. 

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti  PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.  

3.  Do soutěže byly vloženy 3 peněžité výhry, každá v hodnotě 25 123 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 1 004 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Před odesláním nabídky k účasti v soutěži byli vylosováni ze všech účastníků, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži 3 výherci. Tito výherci obdrží výhru 25 123 Kč (1 004 Eur) při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník vyplní účastnický kupón a spolu s objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu zašle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získají 3 zákazníci, kteří v období od 28. 8. 2017 do 30. 10. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 28. 8. 2017 do 30. 10. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

4. Výhercům budou výhry předány v den a v místě, které jim PackWay písemně sdělí, popřípadě jim budou výhry zaslány na udané adresy. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 1. 2018. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 1. 2018 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 1. 2018, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže. 

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 1. 2018. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce hry výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, pořadatel hry, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce hry bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení hry. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry. 

7. Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce společností PackWay, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o jejich likvidaci. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do hry zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay. 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této hry si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze hry bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto hrou. 

11. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla hry či hru úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této hry podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

Pravidla soutěže „2x 25 000 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 3. 8. 2017 do 3. 10. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „2x 25 000 Kč“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti ve hře opakováno. Soutěž může být prezentována v různých podobách. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. 

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti  PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.  

3.  Do soutěže byly vloženy 2 peněžité výhry, každá v hodnotě 25 000 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 1 000 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Před odesláním nabídky k účasti v soutěži byli vylosováni ze všech účastníků, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži 2 výherci. Tito výherci obdrží výhru 25 000 Kč (1 000 Eur) při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník vyplní účastnický kupón, oddělí ho a přiloží ho k vyplněnému objednacímu lístku se zbožím z přiloženého katalogu a vše pošle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získají 2 zákazníci, kteří v období od 3. 8. 2017 do 3. 10. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 3. 8. 2017 do 3. 10. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

4. Výhercům budou výhry předány v den a v místě, které jim PackWay písemně sdělí, popřípadě jim budou výhry zaslány na udané adresy. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 12. 2017. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 12. 2017 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 12. 2017, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 12. 2017. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce hry výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, pořadatel hry, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce hry bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení hry. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry. 

7. Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce společností PackWay, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o jejich likvidaci. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do hry zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídle PackWay. 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této hry si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze hry bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto hrou.  

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

Pravidla soutěže „1x 62 500 Kč“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay “) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 13. 7. 2017 do 13. 9. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „1x 62 500 Kč“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti ve hře opakováno. Soutěž může být prezentována v různých podobách. Soutěž probíhá na území České republiky. 

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti  PackWay a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, či nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky.  

3.  Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 62 500 Kč. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Před odesláním nabídky k účasti v soutěži byl vylosován ze všech účastníků, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži 1 výherce. Tento výherce obdrží výhru 62 500 Kč při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze následujícími způsoby: a) písemně: zákazník setře v přiloženém dokumentu zlaté pole, pokud zde najde číslo akce 702157, vyplní ho do účastnického pole, které se nachází pod objednacím lístkem vpravo dole a zašle spolu s vyplněným objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce, který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce, který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získá 1 zákazník, který v období od 13. 7. 2017 do 13. 9. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 13. 7. 2017 do 13. 9. 2017 či během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnostPackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu, či nikoli. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2.   

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na adresu sdělenou výhercem. Předání výhry se uskuteční nejpozději 31. 12. 2017. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 12. 2017 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 12. 2017, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay .     

5. Údaje o výherci poskytne PackWay na základě písemné žádosti ode dne 15. 12. 2017. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce hry výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay , pořadatel hry, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce hry bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení hry. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry. 

7. Zákazník souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce společností PackWay , jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o jejich likvidaci. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do hry zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu hry uložen v sídlePackWay . 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této hry si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze hry bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu či nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto hrou. 

11. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla hry či hru úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této hry podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

 

 

 

Pravidla soutěže „Prémie značky Samsung“

 1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay “) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 13. 7. 2017 do 13. 9. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Prémie značky Samsung“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. 

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky. 

3.  V soutěži je stanovena jedna výhra pro každého ze dvou výherců. Výherce si může vybrat jednu výhru ze tří možností, a to chytrý telefon značky Samsung Galaxy S6, tablet značky Samsung Galaxy Tab S2 nebo finanční částku 18 765 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 751 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Výhru dle vlastního výběru získají dva zákazníci, kteří splní následující pravidla soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník označí svoji účast nad objednacím lístkem a odešle spolu s vyplněným objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu zpět na adresu uvedenou níže. Výběr výhry zákazník provede nalepením vybrané etikety v případě výrobku zn. Samsung nebo zaškrtnutím příslušného políčka v případě finanční částky; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži. Výběr výhry zákazník sdělí operátorovi při objednávce; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. Výběr výhry zákazník uvede do poznámky při objednávce; 2. Výhru získají 2 zákazníci, kteří v období od 13. 7. 2017 do 13. 9. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz v celkově nejvyšší účtované kupní ceně a za toto zboží řádně zaplatí. V případě, že 2 nebo více zákazníků splní výše uvedené podmínky, výhru získají 2 zákazníci, kteří si objednají v době trvání hry jako první. Pro účast v akci je rozhodující datum doručení objednávky do společnosti PackWay. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 13. 7. 2017 do 13. 9. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.“ 

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na adresu oznámenou výhercem. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30. 11. 2017. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 30. 11. 2017 společnostiPackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 30. 11. 2017, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay . Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.  

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 11. 2017. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně. 

6. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay , jako organizátor soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry.    

7. Zákazník resp. jeho zákonný zástupce uskutečněním objednávky a postupem podle bodu 3 těchto uděluje souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce (hlavně jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) společnosti PackWay se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČO 25629662 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 a 3Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268, provozovatelem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, případně do odvolání souhlasu. Provozovatel může zpracovat osobní údaje i prostřednictvím zprostředkovatele. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese provozovatele odvolat svůj souhlas, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se může účastník obrátit na provozovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. 

8. Přihlášením se do soutěže zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na soutěžních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu trvání soutěže uložen v sídle PackWay. Úplná pravidla budou během soutěže zveřejněné na www.magnet-3pagen.cz 

9. Při jakémkoli porušení pravidel této soutěže si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. 

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto soutěží 

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

 

Pravidla soutěže „Červené číslo“

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay “) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 8. 5. 2017 do 10. 7. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Červené číslo“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnostiPackWay a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.

3. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 62 534 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 2 513 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Před odesláním nabídky k účasti v soutěži byl vylosován ze všech účastníků, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži 1 výherce. Tento výherce obdrží výhru 62 534 Kč (2 513 Eur) při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník setře zlaté políčko v hracích dokumentech dole, poté si zkontroluje přidělené číslo. Pokud se číslo nachází nahoře na výpisu účastnických čísel a je červené, vyplní účastnický kupón, který oddělí a připojí ho k vyplněnému objednacímu lístku se zbožím z přiloženého katalogu a odešle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získá 1 zákazník, který v období od 8. 5. 2017 do 10. 7. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 8. 5. 2017 do 10. 7. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na adresu oznámenou výhercem. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30. 09. 2017. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 30. 09. 2017 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 30. 09. 2017, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 09. 2017. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

6. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, jako organizátor soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry.

7. Zákazník resp. jeho zákonný zástupce uskutečněním objednávky a postupem podle bodu 3 těchto uděluje souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce (hlavně jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) společnosti PackWay se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČO 25629662 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 a 3Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268, provozovatelem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, případně do odvolání souhlasu. Provozovatel může zpracovat osobní údaje i prostřednictvím zprostředkovatele. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese provozovatele odvolat svůj souhlas, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se může účastník obrátit na provozovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

8. Přihlášením se do soutěže zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na soutěžních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu trvání soutěže uložen v sídle PackWay. Úplná pravidla budou během soutěže zveřejněné na www.magnet-3pagen.cz

9. Při jakémkoli porušení pravidel této soutěže si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto soutěží.

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

 

 

Pravidla soutěže „Šek ke kabelce“

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay “) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 12. 4. 2017 do 12. 6. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Šek ke kabelce“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.

3. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 17 500 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 700 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Hra je určena pro prvních 1 000 účastníků, kteří se platně přihlásí do hry po obdržení hracích dokumentů a jejichž přihláška do hry bude evidována mezi prvními 1 000. Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Výhru 17 500 Kč (700 Eur) obdrží zákazník při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník vyplní účastnický kupón nad objednacím lístkem a spolu s vyplněným objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu odešle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Po skončení hry, nejpozději do 12. 6. 2017, provedePackWay losování 1 výherce ze všech platných přihlášek do hry, které byly navedeny do systému v pořadí 1 - 1000. Výhru získá 1 zákazník, který v období od 12. 4. 2017 do 12. 6. 2017 včetně se platně přihlásí mezi prvními 1.000 účastníky do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz a za toto zboží řádně zaplatí. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 12. 4. 2017 do 12. 6. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na adresu oznámenou výhercem. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 08. 2017. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 08. 2017 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 08. 2017, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 14. 08. 2017. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

6. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, jako organizátor soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry.

7. Zákazník resp. jeho zákonný zástupce uskutečněním objednávky a postupem podle bodu 3 těchto uděluje souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce (hlavně jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) společnosti PackWay se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČO 25629662 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 a 3Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268, provozovatelem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, případně do odvolání souhlasu. Provozovatel může zpracovat osobní údaje i prostřednictvím zprostředkovatele. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese provozovatele odvolat svůj souhlas, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se může účastník obrátit na provozovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

8. Přihlášením se do soutěže zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na soutěžních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu trvání soutěže uložen v sídle PackWay. Úplná pravidla budou během soutěže zveřejněné na www.magnet-3pagen.cz

9. Při jakémkoli porušení pravidel této soutěže si společnost PackWay Z vyhrazuje právo daného zákazníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto soutěží.

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

 

Pravidla soutěže „Vaše štěstí“

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay “) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 23. 3. 2017 do 23. 5. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Vaše štěstí“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.

3. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 40 000 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 1 600 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Před odesláním nabídky k účasti v soutěži byl vylosován ze všech účastníků, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži 1 výherce. Tento výherce obdrží výhru 40 000 Kč (1 600 Eur) při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník vyplní a oddělí hrací kupón, připojí ho k vyplněnému objednacímu lístku se zbožím z přiloženého katalogu a odešle zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získá 1 zákazník, který v období od 23. 3. 2017 do 23. 5. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 23. 3. 2017 do 23. 5. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na adresu oznámenou výhercem. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 07. 2017. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 07. 2017 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 07. 2017, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 14. 07. 2017. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

6. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, jako organizátor soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry.

7. Zákazník resp. jeho zákonný zástupce uskutečněním objednávky a postupem podle bodu 3 těchto uděluje souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce (hlavně jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) společnosti PackWay se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČO 25629662 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 a 3Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268, provozovatelem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, případně do odvolání souhlasu. Provozovatel může zpracovat osobní údaje i prostřednictvím zprostředkovatele. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese provozovatele odvolat svůj souhlas, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se může účastník obrátit na provozovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

8. Přihlášením se do soutěže zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na soutěžních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu trvání soutěže uložen v sídle PackWay. Úplná pravidla budou během soutěže zveřejněné na www.magnet-3pagen.cz

9. Při jakémkoli porušení pravidel této soutěže si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto soutěží.

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

 

Pravidla soutěže „Okamžitá výhra“

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay“) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu MAGNET 3PAGEN v době od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Okamžitá výhra“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky.

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“), kterým PackWay zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15 – 18 let zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.

3. Do soutěže byla vložena 1 peněžitá výhra v hodnotě 17 000 Kč (v případě, že výhercem bude osoba z České republiky) nebo 700 Eur (v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky). Každý účastník obdrží nabídku k účasti v soutěži spolu se soutěžními pokyny. Před odesláním nabídky k účasti v soutěži byl vylosován ze všech účastníků, kterým je určena nabídka k účasti v soutěži 1 výherce. Tento výherce obdrží výhru 17 000 Kč (700 Eur) při splnění podmínek uvedených v pravidlech soutěže: 1. platně se přihlásí do soutěže a to lze kterýmkoliv z následujících způsobů: a) písemně: zákazník otevře červenou obálku s podpisem. V případě, že suma uvnitř na 5 uvedených bankovkách mu dává celkovou částku 17 000 Kč (nebo 700 Eur v SR), označí na objednacím lístku na vyznačeném místě svoji účast v soutěži a odešle spolu s vyplněným objednacím lístkem se zbožím z přiloženého katalogu zpět na adresu uvedenou níže; b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži; c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, zaregistruje se do soutěže zadáním kódu akce (ten najde nad svojí adresou v přiložených dokumentech), který odpovídá této akci, při objednávce. 2. Výhru získá 1 zákazník, který v období od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017 včetně se platně přihlásí do soutěže dle bodu 3 odst. 1 těchto pravidel a učiní objednávku zboží z katalogu MAGNET 3PAGEN nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

4. Výherci bude výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na adresu oznámenou výhercem. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 31. 05. 2017. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 05. 2017 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 05. 2017, výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay. Výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay i v případě, že výherce nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

5. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 05. 2017. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

6. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnostPackWay, jako organizátor soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry.

7. Zákazník resp. jeho zákonný zástupce uskutečněním objednávky a postupem podle bodu 3 těchto uděluje souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu uvedeném ve své objednávce (hlavně jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) společnosti PackWay se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČO 25629662 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 a 3Pagen Versand und Handelsges. mbh, DE 121730268, provozovatelem, a s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích provozovatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů, případně do odvolání souhlasu. Provozovatel může zpracovat osobní údaje i prostřednictvím zprostředkovatele. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese provozovatele odvolat svůj souhlas, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv provozovatelem se může účastník obrátit na provozovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

8. Přihlášením se do soutěže zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na soutěžních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu trvání soutěže uložen v sídle PackWay. Úplná pravidla budou během soutěže zveřejněné na www.magnet-3pagen.cz

9. Při jakémkoli porušení pravidel této soutěže si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze soutěže bez náhrady vyloučit.

10. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto soutěží.

11. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

12. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.

 

Pravidla soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“

1. Společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále jen „PackWay “) pořádá a organizuje při příležitosti oslavy narozenin v době od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s názvem „Soutěž o 250 000 Kč“. PackWay je provozovatelem zásilkových obchodů “Blancheporte”, “Magnet-3Pagen”, “modino” a “výprodej-slevy”. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který tuto soutěž upravuje ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

2. Soutěž je určena zákazníkům PackWay (dále jen „zákazník“ nebo „účastník“), kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky anebo Slovenské republiky.

3. Do soutěže na území České a Slovenské republiky jsou vloženy následující výhry:

- hlavní výhra – peněžitá výhra 250.000,- Kč (hlavní výhra);

- průběžné odměny získávané při soutěžení:

- bonus 1 na slevu 50,- Kč (pro každého účastníka ihned při obdržení narozeninové knížky – viz dále),

- bonus 2 na slevu 15 % z objednávky,

- bonus 3 na dárek při objednávce nad 500,- Kč,

- bonus 4 na slevu ve výši dle výše nákupu takto:

• u nákupu nad 750 Kč je sleva 200 Kč,

• u nákupu nad 1 450 Kč je sleva 500 Kč,

• u nákupu nad 1 950 Kč je sleva 750 Kč,

- bonus 5 na slevu 50 % z objednávky.

Do hodnoty objednávky se pro účely uplatnění bonusů (vedlejších výher) nezapočítává cena poštovného, balného a extra záruky. Bonusy u vedlejších výher jsou platné po dobu trvání soutěže. Získané slevy není možno kombinovat s jinými marketingovými akcemi.

4. Princip soutěže spočívá v tom, že účastník postupně využívá všechny průběžně obdržené odměny, čímž se, při využití poslední z nich (t.j. bonusu 5 na slevu 50% z hodnoty objednávky), zařadí automaticky do soutěže o hlavní výhru. Účastník musí pro účast v soutěži zakoupit narozeninovou knížku za 50 Kč. Tuto je možné zakoupit na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz nebo na slovenských webových stránkách nebo na objednacím lístku Magnet 3Pagen a Blancheporte, případně i jiným způsobem. Ihned při zakoupení narozeninové knížky je v této uveden kód pro bonus na slevu 50,- Kč (bonus 1), který může účastník využít po celou dobu trvání soutěže. Kód pro využití bonusu 1 nalezne na objednacím lístku. Jakmile účastník provede objednávku, ve které využije bonus 1, získá další kód pro bonus na slevu na nákup 15 % (bonus 2). Kód tohoto bonusu bude odeslán v zásilce spolu s objednaným zbožím. Takto účastník pokračuje (využívá postupně bonusy číslo jedna až pět) a to až do učinění čtvrtého nákupu v pořadí, kdy v balíčku obsahujícím objednávku nalezne objednací lístek s kódem pro pátou slevu, která činí 50 % (bonus 5). Jakmile účastník využije bonus 5, je automaticky zařazen do soutěže o hlavní výhru. Soutěže o hlavní cenu je možné účastnit se pouze v případě, že zákazník postupně využije všechny bonusy 1 až 5. Pro využití každého následujícího bonusu je nutné využít vždy všechny bonusy předchozí. Podmínkou pro přihlášení do soutěže je skutečnost, že zákazník objednal, zaslané zboží převzal a uhradil, přičemž objednávky s bonusy 1 - 5 byly uskutečněny jedním zákazníkem (shodné zákaznické číslo u každé z objednávek).

5. Do soutěže v České a Slovenské republice je jako hlavní výhra vložena jediná peněžitá výhra v hodnotě 250 000 Kč pro obě země (250.000,- Kč v případě, že výhercem bude osoba z České republiky nebo 10 000 Eur v případě, že výhercem bude osoba ze Slovenské republiky).

Akce se není možné účastnit bez vlastnictví narozeninové knížky.

Pro přihlášení se do soutěže o hlavní cenu musí účastník splnit následující podmínky:

1. V narozeninové knížce nalezne objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 1. Ten využije při prvním nákupu zboží u společnosti PackWay . U tohoto objednacího lístku je bonus 1 (sleva 50 Kč) na nákup zboží.

2. Kód pro využití bonusu 2 přijde zákazníkovi v balíčku s prvním nákupem, kde najde objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 2. Při druhém nákupu zboží využije slevu 15 % na svoji objednávku.

3. Kód pro využití bonusu 3 přijde zákazníkovi v balíčku s druhým nákupem, kde najde objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 3. Při třetím nákupu zboží využije nabídky dárku zdarma za objednávku nad 500 Kč.

4. Kód pro využití bonusu 4 přijde zákazníkovi v balíčku s třetím nákupem, kde najde objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 4. Při čtvrtém nákupu zboží využije slevu, kterou si sám vybere podle hodnoty objednávky (u nákupu nad 750 Kč je sleva 200 Kč, u nákupu nad 1 450 Kč je sleva 500 Kč, u nákupu nad 1 950 Kč je sleva 750 Kč).

5. Kód pro využití bonusu 5 přijde zákazníkovi v balíčku se čtvrtým nákupem, kde najde objednací lístek s příslušným kódem pro bonus 5. Při pátém nákupu zboží využije slevu 50 % na svoji objednávku. Tímto posledním nákupem vstupuje automaticky do soutěže o 1x 250 000 Kč, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži. Pravidla pro využití dárků a šeků najdete na jednotlivých objednacích lístcích nebo webových stránkách všech značek uvedených v bodě 4. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude objednací lístek vložen vždy do 1. balíku.

6. Možné způsoby objednávání a využívání bonusů:

a) poštou: zákazník odešle vyplněné objednací lístky se zbožím společnosti PackWay zpět na adresu pro objednávky zboží. Příslušný kód bonusu bude na objednacím lístku předtištěn

b) telefonicky: zákazník sdělí při objednávce operátorovi kód akce pro daný bonus (ten najde v přiložených dokumentech u objednacího lístku – tedy v balíčku s objednaným zbožím);

c) po internetu: objedná-li si zákazník zboží na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz nebo na slovenských webových stránkách zadá kód akce pro daný bonus do košíku objednávky (ten najde v přiložených dokumentech u objednacího lístku, který je vždy vložen v balíčku s objednaným zbožím), který odpovídá této akci, při objednávce.

Adresa pro zaslání objednávky zákazníka s vyplněným účastnickým kupónem je pro Českou republiku: MAGNET 3PAGEN (BLANCHEPORTE, MODINO, VÝPRODEJ-SLEVY), Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, a pro Slovenskou republiku: MAGNET 3PAGEN (BLANCHEPORTE, MODINO, VYPREDAJ-ZLAVY), P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

7. Hlavní výhru získá jediný zákazník, který splní všech pět podmínek a který v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 včetně učiní objednávky zboží společnosti PackWay nebo z internetového obchodu www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz nebo na slovenských webových stránkách a dosáhne v součtu nejvyšší ceny za dodané a zaplacené zboží ze všech objednávek provedených v době konání soutěže. Do součtu se nezapočítává poštovné a balné ani cena extra záruky. Do součtu nelze započítat vrácené zboží, které nebylo vyměněno za zboží jiné. Do součtu se započítává cena zboží skutečně uhrazená – tedy snížená o uplatněné slevy a akce. Objednávka provedená v době trvání soutěže je taková objednávka, která byla v této době zaslána způsobem dle bodu 6 těchto pravidel a byla v době trvání soutěže uhrazena. Po skončení hry, nejpozději do 31. 12. 2017, provede PackWay určení jednoho výherce ze všech účastníků, kteří splnili tato pravidla soutěže. Výhercem se stane ten účastník, jehož součet ceny objednaného, dodaného a zaplaceného zboží v době trvání soutěže bude nejvyšší. V případě shody bude výherce ten účastník, který poslední objednávku učinil dříve. Pro účely této soutěže se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda společnost PackWay již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. Tato soutěž je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky.

8. Výherci bude hlavní výhra předána v den a v místě, které mu PackWay písemně sdělí, popřípadě mu bude výhra zaslána na adresu oznámenou výhercem. Hlavní výhra bude předána formou symbolického poukazu a následně zaslána na běžný účet výherce dle domluvy výherce s pořadatelem. Předání výhry se uskuteční nejpozději do 30 dní od určení výherce. Nepřevezme-li si výherce výhru anebo nesdělí-li nejpozději do 31. 12. 2017 společnosti PackWay svoji adresu, na kterou má být výhra zaslána nejpozději do 31. 12. 2017, nebo nebude-li výherce jakkoliv kontaktní (nebude reagovat déle než 7 dní) výhra propadá ve prospěch společnosti PackWay.

9. Údaje o výherci poskytne PackWay účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 12. 2017. PackWay si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, faxem, e-mailem či osobně.

10. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnost PackWay, jako organizátor soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jeho křestní jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech PackWay s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předání výhry.

11. Soutěžící postupem podle těchto pravidel uděluje souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) společnosti PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, IČ 25629662, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 jakožto správci pro účely organizace této soutěže a s jejich zpracováním pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích PackWay, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Správce může zpracovat osobní údaje i prostřednictvím zpracovatele. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle §§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat svůj souhlas, že má právo přístupu k osobním údajům, právo zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může účastník obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

12. Přihlášením se do soutěže účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly, těmto porozuměl a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Originál pravidel bude po celou dobu trvání soutěže uložen v sídle PackWay. Úplná pravidla budou během soutěže zveřejněné na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz.

13. Při jakémkoli porušení pravidel této soutěže si společnost PackWay vyhrazuje právo daného zákazníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do této soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba i přes uvedené získala nárok na některou z výher, tato nebude předána. PackWay si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění podmínek soutěže.

14. Společnost PackWay neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení jím odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek zasílaných účastníky v souvislosti s touto soutěží. Nevyzvednuté nebo nerozdělené výhry propadají bez náhrady.

15. PackWay není zodpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojené s účastí v této soutěži, ani za jakoukoliv škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svojí účastí v soutěži. PackWay nezodpovídá ani za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

16. Společnost PackWay si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz nebo na slovenských webových stránkách. Společnost PackWay si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Společnost PackWay si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení důvodů.
 

Pravidla “Bonus 1” v rámci soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“

1. Pořadatelem je a soutěž organizuje obchodní společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“). Tento dokument podrobně vysvětluje využití bonusu 1 v rámci celé soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Soutěž je pořádána v období ode dne 1.1.2017 do dne 30.10. 2017 a pravidla celé soutěže jsou uvedena na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk. Soutěž je společná pro Českou a Slovenskou republiku.

2. Podmínky využití bonusu 1. Bonus 1 je možno využít až při obdržení narozeninové knížky dle pravidel soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Pro účely soutěže je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží. Slevy jsou v rámci bonusu 1 poskytovány v následující výši:

● sleva 50,- Kč při nákupu zboží na celou objednávku

Pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, jsou organizátorem v této akci poskytovány slevy v následující výši:

● sleva 1,99€ při nákupu zboží na celou objednávku3. Zákazník může využít pouze jednou s příslušným kódem akce. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží tj. bez započítané části slevy připadající na vrácené zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Využití slev dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu těmito způsoby:

a) poštou - je třeba zaslat dle pravidel řádně vyplněný objednací lístek na následující adresu: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výprodej-slevy), Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výpredaj-zľavy), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

b) objednává-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito pravidly, a to buď telefonicky operátorovi nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit.

c) objednává-li si zákazník ze zásilkového obchodu faxem, je třeba zaslat vyplněný objednací lístek, kterým vyjadřuje souhlas s těmito pravidly, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit.

d) objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet-3pagen.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.modino.cz, modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vypredaj-zlavy.sk způsobem zde stanoveným, zaregistruje se do akce zadáním příslušného kódu akce při objednávce zvoleného zboží.

5. Účastník akce svojí účastí stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.
 

Pravidla akce: Dárek

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky (adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou.

2. Adresát, který si objedná zboží od společnosti PackWay nad 500 Kč a za toto zboží řádně zaplatí, získá dárek zdarma dle svého výběru. Na výběr jsou dámské (pánské) hodinky nebo dámská (pánská) peněženka.

3. Adresát obdrží svůj dárek v balíku spolu s objednaným zbožím. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty.

4. Provedením objednávky adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.
 

Pravidla “Bonus 4” v rámci soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“

1. Pořadatelem je a soutěž organizuje obchodní společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“). Tento dokument podrobně vysvětluje využití bonusu 4 v rámci celé soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Soutěž je pořádána v období ode dne 1.1.2017 do dne 30.10. 2017 a pravidla celé soutěže jsou uvedena na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk. Soutěž je společná pro Českou a Slovenskou republiku.

2. Podmínky využití bonusu 4. Bonus 4 je možno využít až po využití bonusu 1, 2 a 3 dle pravidel soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Pro účely soutěže je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, organizátor si vyhrazuje právo tuto slevu neudělit a jako kompenzaci udělit zákazníkovi jednorázovou slevu ve výši 10 % z částky odpovídající expedovanému zboží. Slevy jsou v rámci bonusu 4 poskytovány v následující výši:

a)

- sleva 200,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 750,- Kč;

- sleva 500,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1.450,- Kč;

- sleva 750,- Kč při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 1.950,- Kč.

Pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, jsou organizátorem v této akci poskytovány slevy v následující výši:

b)

- sleva 8,-€ při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 30,- €;

- sleva 20,- € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 58,-€;

- sleva 30,- € při nákupu zboží, jehož expedovaná hodnota je nad 78-,€.

3. Zákazník si vybere jednu ze slev a tu s příslušným kódem akce lze využít pouze jednou. Pokud bude balík rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) balík, v němž bude zboží organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle pravidel této akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si organizátor právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží tj. bez započítané části slevy připadající na vrácené zboží. Zákazník bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na straně zákazníka. Podmínkou účasti v akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného zboží. Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od kupní smlouvy v zákonné lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob produktů.

4. Využití slev dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu těmito způsoby:

a) poštou - je třeba zaslat dle pravidel řádně vyplněný objednací lístek na následující adresu: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výprodej-slevy), Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výpredaj-zľavy), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.

b) objednává-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito pravidly, a to buď telefonicky operátorovi nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit.

c) objednává-li si zákazník ze zásilkového obchodu faxem, je třeba zaslat vyplněný objednací lístek, kterým vyjadřuje souhlas s těmito pravidly, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit.

d) objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet-3pagen.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.modino.cz, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vypredaj-zlavy.sk způsobem zde stanoveným, zaregistruje se do akce zadáním příslušného kódu akce při objednávce zvoleného zboží.

5. Účastník akce svojí účastí stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.
 

Pravidla “Bonus 5” v rámci soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“

1. Pořadatelem je a soutěž organizuje obchodní společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „organizátor“). Tento dokument podrobně vysvětluje využití bonusu 5 v rámci celé soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Soutěž je pořádána v období ode dne 1.1.2017 do dne 30.10. 2017 a pravidla celé soutěže jsou uvedena na www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, www.vyprodej-slevy.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www.modino.sk, www.vypredaj-zlavy.sk. Soutěž je společná pro Českou a Slovenskou republiku

2. Bonusu č. 5 je možno využít až po využití bonusu 1, 2, 3 a 4 dle pravidel soutěže „Soutěž o 250 000 Kč“. Pro účely soutěže je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se týkají pouze dostupného zboží.

3. Využitím Bonusu 5 zákazník získá slevu 50% na třetí objednaný produkt. Tímto nákupem zákazník vstupuje automaticky do soutěže o 1x 250 000 Kč, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži.

4. Využití slev dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze zásilkového obchodu těmito způsoby:
a) poštou - je třeba zaslat dle pravidel řádně vyplněný objednací lístek na následující adresu: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výprodej-slevy), Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, výpredaj-zľavy), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.
b) objednává-li si účastník akce zboží ze zásilkového obchodu telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba vyjádřit taktéž souhlas s těmito pravidly, a to buď telefonicky operátorovi nebo výslovně do zprávy elektronické pošty, jinak se zákazník nemůže akce zúčastnit.
c) objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové stránky www.magnet-3pagen.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.cz, www.blancheporte.sk, www.modino.cz, www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vypredaj-zlavy.sk způsobem zde stanoveným, zaregistruje se do akce zadáním příslušného kódu akce při objednávce zvoleného zboží.

5. Účastník akce svojí účastí stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi ve všech bodech a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

u
Přihlášení
Vítáme Vás ve světě kutillů, dekorací a drobných pomocníků! Zatím nemáte žádné objednávky. Udělejte radost sobě i nám a kupte si naší nabídky :-)
Registrovat
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
u
X
X
X
Nahoru r
r
o